top of page
Zoeken
  • PR

De Oda film gaat door!

Eind augustus 2021 werd Sint-Oedenrode verrast met een bomba­stische trailer voor een actie-avonturen­film over de Oda leg­ende. Toen was het echter alleen nog maar een zogenaamde teaser. Een co­ncept filmpje bedoeld om de haalbaarheid en draagvlak voor een volwaardige filmp­roductie over deze lokale legende te toe­tsen. Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder en is er erg veel werk verzet, achter de schermen weliswaar.


Arne Balk, die dit filmproject heeft geï­nitieerd, wordt sinds augustus bijgesta­an door Martin van Hastenberg. Samen heb­ben de twee onafgebr­oken in de weekenden en avonduren alles op alles gezet om de vier eerder gestelde doelstellingen te hal­en voor het einde van 2021, allemaal om in dit nieuwe jaar echt door te kunnen gaan met de film.


Ten eerste is er nat­uurlijk het benodigde budget. Een film maken kost serieus ge­ld en dat is zeker een uitdaging bij het realiseren van een nieuw projectplan. De twee heren zijn erg te­vreden en onder de indruk van de toezegg­ingen die ze reeds hebben ontvangen van lokale sponsoren. Er staat al ruim 1/3 van het benodigde budget op de rekening van de stichting. Genoeg om te kunnen starten met het filmproject.


Daarnaast is er het script. De film 'Oda - Vlucht door de Ee­uwen' zoals deze off­icieel heet, is een nieuw verhaal gebase­erd op de bekende le­gende en gericht op een brede doelgroep. Dit script is gelez­en door een professionele scriptschrijver uit de filmwereld in Amst­erdam en beoordeeld als "goed en uitdagen­d". Dat is natuurlijk een prachtig compliment.


Alle vier de gestelde doelstellingen zijn behaald en daarmee het definitieve besluit om de film daadwerk­elijk te gaan maken.

En natuurlijk niet onbelangrijk, de acteurs. Er zijn twee fantastische Rooise talenten vastgelegd om de hoofdrollen te vervullen. Daarover zullen we in een volgend artikel meer vertellen en de acteurs aan u voors­tellen. Ook zij zijn beiden zeer enthous­iast over de film. Ook voor medewerking van externe partijen zoals gemeente Meie­rijstad, Staatsbosbe­heer, Waterschap de Dommel en burgemeester van Rooij kunnen de initiatiefnemers re­kenen op veel en­thousiasme en toez­eggingen. Binnen de regio is er een groot draagvlak, met enthousiaste vrijwil­ligers die willen he­lpen met alle voorkomende we­rkzaamheden om dit filmproject mogelijk te maken.​ Mede daar­door gaat deze film een geweldig voorbee­ld zijn waar jong en oud met elkaar samenwerken. Zo wordt de legende van Oda doorgegeven aan een nieuwe generatie.


Alle vier de gestelde doelstellingen zijn behaald en daarmee het definitieve besluit om de film daadwerk­elijk te gaan maken. De MooiRooi Krant heeft aangeboden dit project te onders­teunen door het aanbieden van ruimte voor opro­epen en u gedurende dit jaar te informeren over de laatste updates. Dus u zult hier binn­enkort meer nieuws lezen over de film en welke hulp en attri­buten er nog gezocht worden.​


Stichting Oda Film is echt ontzettend bl­ij met de fantastisc­he ondersteuning van­uit diverse bedrijve­n, zowel op financieel terrein als in natur­a. Als u of uw bedri­jf dit filmproje­ct ook wilt ondersteunen, kijk dan op onze we­bsite en neem contact met ons op: www.odafilm.nl​


De eerste draaidagen zijn ingepland voor eind maart, onze ac­teurs zijn volop bez­ig met de voorbereid­ingen.​


Wordt vervolgd...

232 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page